Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Ağ İşletmenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

701
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Ağ İşletmenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı,
6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı,
7. 04.05.2007 tarih, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
8. 01.10.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İnternet Toplu
Kullanım Sağlayıcıları Hakkında yönetmelik,
9. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve
Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak,
d. Tehlike sınıflarında yer almayan mesleklere yönelik programlar için en az 6 ay çalışmış
olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Bilişim Teknolojileri” alan öğretmeni
olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Bilişim Teknolojileri Öğretmenlik
Alanları”, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Bilişim Teknolojileri
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Bilişim Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ağ İşletmenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Temel ağ yapılarını ve sistemlerini kullanması,
2. Yönlendirici ayarlarını yapması,
3. Sunucu işletim sisteminin temel özelliklerini yönetmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG),
çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış
görev talimatlarına göre; Temel seviyede işletim sistemi kontrollerini ve ofis
uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan
kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Ağ işletmenliği bilgisayar sistemlerinin yönetiminde temel ağ yapılarını ve sistemlerini
kullanabilmesi, yönlendirici ayarlarını ve kullanımını yapabilmesi ve sunucu işletim
sisteminin temel özelliklerini bilmesi amaçlanmaktadır.
3. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
4. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
5. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
6. Ağ İşletmenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
8. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
9. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
10. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik
Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 3
(üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 64
(altmış dört) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here