Ana sayfa Denizcilik Alabalık Yetiştiriciliği Kurs

Alabalık Yetiştiriciliği Kurs

524
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Alabalık Yetiştiriciliği

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.10.2008 Tarih ve B.08.0.TTK.0.001.01.04
sayılı kararı ile kabul edilen, Denizcilik Alanı Çerçeve Öğretim Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 Tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul
edilen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Teknik Programlarının 52 Alan 204
Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik
Yapılması konulu kararı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.07.2014 Tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul
edilen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bazı Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri
ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması konulu kararı.
5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
6. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
8. Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
9. Program hazırlanırken; Resmî Gazete`de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
• Su Ürünleri Yönetmeliği
• Balıkçılık ve Su ürünleri Mevzuatı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan;
• Su Ürünleri ve Denizcilik Alan/ öğretmenleri görev almalıdır.
• Gerektiğinde,
• Su ürünleri mühendisliği bölümü mezunları,
• Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim
Kurulunca denkliği kabul edilen su ürünleri veya denizcilik alanında
doktora veya yüksek lisans yapmış olanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Alabalık Yetiştiriciliği Kursunu tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,
2. Alabalık yetiştiriciliği yapması,
3. Balıklarda hastalık yapıcı etkenleri tanıması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite
kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına
göre; alabalık yetiştiriciliği uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini
geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
5. Alabalık Yetiştiriciliği Kurs Programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Saygı
Yardımlaşma
Duyarlık
6. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile amaçlar
değerlendirilir.
7. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve
Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla
tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
58 (elli sekiz) ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here