Ana sayfa Bahçecilik Bahçe Bakımı ve Peyzaj Kurs Programı Kursu

Bahçe Bakımı ve Peyzaj Kurs Programı Kursu

602
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Bahçe Bakımı ve Peyzaj Kurs Programı Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.04.2016 Tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
4. Talim Terbiye Kurulu’nun 02.06.2014 Tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programları 10 Alan 26 Dalına
Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak çerçeve Öğretim
programları
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. En az 16 yaşını tamamlamış olmak.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı
Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanı
Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Bahçe ve Tarla Bitkileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en
az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede
eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu
belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bahçe Bakımı ve Peyzaj Kurs Programı sonunda bireyin;
1. Yetiştireceği bitkiye uygun toprak oluşturmak için toprak numunesi alması ve
amacına uygun harç hazırlaması,
2. Bitki tür ve çeşitlerine generatif ve vegetatif üretim yapması,
3. Bitkilerin özelliği ve durumuna göre çapa, sulama, gübreleme, budama ve zirai
mücadele yapması,
4. Meyve ve sebze türlerini ayırt etmesi,
5. Tarım traktörlerini, tarım alet ve makinelerini tanıması ve incelemesi,
6. Dış mekân ve süs bitkilerini literatürü dikkate alarak ayırt etmesi,
7. Peyzaj çalışmalarının genel ilkelerini ve temel prensipleri tespit ederek plan ve
projeye göre alana uygulaması,
8. Bahçe bitkilerinde budama yapması ve terbiye sistemleri kurması,
9. Süs bitkilerinde budama yapması ve terbiye sistemleri kurması,
10. Projeye uygun çim alanı tesis etmesi ve bakımını yapması,
11. Projeye uygun hobi bahçesi tesis etmesi,
12. Projeye uygun olarak kullanılacak unsurları ölçeklendirmesi, miktar ve çeşitlerini
hesaplaması,
13. Peyzaj alanlarındaki bitkisel materyallerin yerlerini belirlemesi, ekim-dikimini ve
periyodik bakımını yapması, amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik
yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
araştırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
2. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, hedeflerini belirleyip bunlara
ulaşmak için mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Bu kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim
olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
10. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
11. Bireylerin aktif olması sağlanır.
12. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
13. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
14. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
15. Her modülün sonunda, sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımlar değerlendirilir.
16. Kursu başarı ile tamamlayanlara, Yaygın Eğitim Kurumlar Yönetmeliğine uygun
olarak belge düzenlenir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı
ile tamamlayanlara 18 ( On sekiz ) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 446
ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here