Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme – Uyum Eğitimi Kursu

Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme – Uyum Eğitimi Kursu

598
0
PAYLAŞ

Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme – Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
• Resmî Gazete 27.4.2012 – 28276 Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4),
• Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4),
• Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Sistem İşletmeni (Seviye 4),
• Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Veri Giriş Elemanı (Seviye 4),
• ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
6. 04.05.2007 tarih, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
7. 01.10.2007 tarih, 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik.
8. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
Esaslarına göre atanan;
• Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri,
• Gerektiğinde; Bilişim Teknolojileri alanı Öğretmenlik mezunları,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenlik mezunları,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenlik mezunları,
• Bilgi güvenliği alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursunu tamamlayan
bireyin;
1. Bilgisayarın ilk açılışını yaparak, açılış arızalarını gidermesi,
2. Diz üstü bilgisayarların bakımını yaparak arızalarını gidermesi,
3. Tablet bilgisayarların bakımını yaparak arızalarını gidermesi,
4. Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapması,
5. Yazılım sorunlarını gidermesi,
6. İşletim sistemi ve sunucu işletim sistemi sorunlarını gidermesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite kural
ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre;
Temel seviyede donanım ve teknik servis uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini
geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
1. Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Yardımlaşma
Duyarlık
5. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile amaçlar
değerlendirilir.
6. Uygulama yaptırılırken her bireye bir bilgisayar sağlanır.
7. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
8. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
9. Bu kursu bitiren birey, genelde kapalı alanlarda, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve
işe göre hazırlanmış ortamlarda çalışır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve Teknik
Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara
2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 60 (altmış)
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here