Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Programı Kursu

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Programı Kursu

445
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Programı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Haziran 2011 tarih ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Halk Eğitim
Faaliyetlerinin Uygulamasına Dair Yönerge,
4. 30.11.2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,
5. 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul
edilen, Ortaöğretim Programı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı”,
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.09.2012 tarih ve 150 sayılı kararı ile kabul
edilen, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ( 5, 6,
7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı,
8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve
Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olan,
2. 15 yaşını tamamlamış olan,
3. Temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olduğunu belgelemiş olan,
4. Kendi işini kurmuş veya kurma aşamasında olan, ürün veya hizmet üreten kişiler
kurs programına katılabilir.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Bilişim
Teknolojileri alanı öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Bilişim Teknolojileri
alanı öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezunu olup
öğretmenlik formasyon belgesine sahip olanlardan yararlanılabilir
PROGRAMIN AMAÇLARI
Dijital Becerilerin geliştirilmesi kurs programını bitiren bireyin;
1. İşletmelerini internet ortamına taşımasını,
2. İşletmelerinin internet ortamında bulunabilirliğini kolaylaştırmasını,
3. Daha fazla tüketiciye ulaşmasını,
4. WEB sitesi trafiğini izlemesini,
5. İnternet reklamlarını kullanarak daha fazla müşteriye ulaşmasını,
6. İnternette ürün veya hizmet satmasını,
7. İşletmeyi internet ortamıyla yurtdışına açmasını
amaçlamaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bilişim teknolojileri sektörü sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Günümüz şartlarında
bilişim teknolojilerinden uzak kalmak mümkün değildir. Günlük hayatta ve iş yaşantısında
internet ve e-posta çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Bütün bu koşullar ve bireyin ilgi ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kurs programı hazırlanmıştır.
2. İnternetin sağladığı kolaylıklardan dolayı günümüzde tüketiciler, satın almak istedikleri
ürün veya hizmetler için internet ortamını tercih etmektedir. Her geçen gün e-ticaret
kullanımı daha da artmaktadır. İnternetin sunduğu imkânlar sayesinde tüketiciler; daha
fazla ürün/hizmet seçeneğine ulaşmaktadırlar. İnternet ortamında tüketiciler, benzer
ürün veya hizmetleri sunan işletmeler arasında fiyat, kalite vb. başlıklar altında
karşılaştırma yapabilmektedirler. Sosyal medya aracılığı ile işletmeler ile ilgili yorumlara
da ulaşmak oldukça yaygın hale gelmektedir. Bu yorumlar sayesinde tüketiciler hem ürün
veya hizmetler hem de firma hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmektedir.
Tüketicilerin satın alma tecrübelerinin bu şekilde değiştiği günümüzde, bu değişime
işletmelerimizin uyum sağlaması ve değer yaratması önemli bir konu haline gelmiştir.
İşletmelerin dijital ortamda kimliklerini oluşturmaları, dijital pazarlama tekniklerini kullanıp
internet aramalarında ön sıralarda yer alarak daha fazla müşteriye ulaşmalarını
sağlamak amacıyla “Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Programı” hazırlanmıştır.
Bu program sayesinde bireyler, internet olanaklarından en yüksek seviyede nasıl
faydalanılacağı öğrenildiklerinde ürün ve hizmetlerini daha geniş bir alanda
pazarlayabilecek duruma gelebileceklerdir.
Kurs programı; işletmelerin tanınabilirliğini artırmak, işletmelerin doğru kullanıcılarla
buluşmasını sağlamak, ürün ve hizmetin internet üzerinden en doğru şekilde tanıtımını
sağlamak, işletmenin internet ortamında kolay bulunmasını sağlamak, sosyal medya
veya mobil platform aracılığıyla daha fazla tüketiciye ulaşmak için mobil olanakları
kullanmayı öğretmek, hangi pazarlama stratejisinin doğru olduğunu göstermek, doğru
pazarlama e-postası oluşturmak, işletmeler için ücretsiz kaynakları kullanarak e-ticaret
web sitesi oluşturma yöntemlerini bireylere kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
3. Öğrenme süreçlerinde anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme
yöntemlerinin yanında, bireylerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini ve
edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırıp hayata geçirmelerini destekleyen,
eğlenerek öğreten bireysel öğrenme yöntem ve teknikler uygulanır.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora göre sıralanmıştır. Ancak eğitimciler sınıfın
fiziksel altyapısı ve imkânlarını, bireylerin hazır bulunuşluğu ve yeteneklerini göz önünde
bulundurarak içerik sıralamasını uygun şekilde tasarlayabilirler.
7. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
8. Program sonunda bireye yönelik teorik ve pratik değerlendirme yapılır.
9. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin
kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak
bir rehber niteliğinde olmalıdır.
10. Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Kurs Programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla
bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Yardımlaşma
Empati
Ahlak
11. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç,
gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar
destekli öğretim faaliyetlerinden (slaytlar, akıllı tahtalar) faydalanılmalıdır.
12. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
13. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri
yapması teşvik edilmelidir.
14. Uygulama yaptırılırken her bireye bir bilgisayar sağlanır.
15. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya Kamu İnternet
Erişim Merkezleri (KİEM) sınıflarında yaptırılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 30
ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 –42 73 0 549 242

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here