Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Dinamik İnternet Programcılığı – PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Dinamik İnternet Programcılığı – PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

473
0
PAYLAŞ

Dinamik İnternet Programcılığı – PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları
Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı karar ile kabul
edilen Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı,
6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı,
7. 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor
olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Bilişim Teknolojileri” alan öğretmeni olarak
atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Bilişim Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Dinamik İnternet Programcılığı – PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren
bireyin,
1. PHP ile programlama ve yapılandırma yapması,
2. PHP karar kontrol yapılarını kullanması,
3. PHP fonksiyonlarını ve dizilerini kullanması,
4. PHP veri iletimi yapması
5. PHP veri tabanını kullanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.PHP (Hypertext Preprocessor) geniş bir kitle tarafından kullanılan, özellikle sanal yöreler
üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir. .PHP kodları
PHP işleme modülü bulunan bir web sunucusu tarafından yorumlanır ve çıktı olarak web
sayfası üretilir. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla yaptığı PHP web yazılımları aynı
zamanda ülkemize katkı sağlama açısından da önemlidir. Bu kurs programı ile
kursiyerlerin dinamik siteler geliştirebilmek ve mevcut siteler üzerinde düzenlemeler
yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
2.Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3.Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4.Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları iş birliğinde hazırlanmıştır.
5.Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Dinamik İnternet Programcılığı – PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7.Program süresince bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
8.Programın uygulanmasında rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel
nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber
niteliğinde olmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde
Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 3 (üç) kredi
verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 80
(seksen) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here