Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Elde Suzeni KURSU

Elde Suzeni KURSU

448
0
PAYLAŞ

Elde Suzeni

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı
“Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
5. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları
Teknolojisi-Nakış alanı öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Diğer alanlarda meslek dersleri öğretmeni olarak atananlardan, Elde
Suzeni ile ilgili eğitim aldığını belgelendirenler,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan El
Sanatları Teknolojisi-Nakış alanı kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları,
4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El ve Makine Nakşı alanı
mezunu olup geleneksel el sanatları ön lisans programında nakış eğitimi
aldığını belgelendirenlerden en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar,
6. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El ve Makine Nakşı alanı
mezunu veya nakış alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup
en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Elde Suzeni kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini cansız modellerden kompozisyon
oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapma,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elde Suzeni nakış tekniğini
uygulama,
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünlerin bakım ve onarımını
yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Elde Suzeni kurs programını bitiren bireylerin; desen panosu hazırlama,
Elde Suzeni nakış tekniğini uygulama, bu nakışların bakımı, korunması ve
onarımı bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Yardımlaşma
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 8 ( sekiz) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 200 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here