Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Grafik ve Animasyon Kursu

Grafik ve Animasyon Kursu

562
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Grafik ve Animasyon

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı
Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı
“Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Bilişim
Teknolojileri alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan
Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları /
fakülte mezunları.
3. Bilişim Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Bilişim Teknolojileri bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık
mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı
mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan
en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Grafik ve animasyon kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Web sayfaları için resim hazırlama işlemlerini yapması,
2. Resimler ile web araçları hazırlaması,
3. Web sayfaları için animasyon hazırlama işlemlerini yapması,
4. Animasyonlar ile web araçları hazırlaması,
5. Eylem kodlarını kullanarak etkileşimli animasyonlar oluşturması,
6. Eylem kodlarını kullanarak gelişmiş animasyonlar hazırlaması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, tasarım ilkeleri doğrultusunda web için grafik ve
animasyon oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Grafik ve animasyon kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara Uyma
Duyarlılık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 12 (on iki) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 288 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here