Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Kadifeli Emine Gelin Bebeği Yapımı Kursu

Kadifeli Emine Gelin Bebeği Yapımı Kursu

607
0
PAYLAŞ

Kadifeli Emine Gelin Bebeği Yapımı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı 652 Sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname,
3. Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı kararı ile kabul
edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları”,
4. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
5. 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği,
6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik,
7. 25.04. 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07.09.2005 tarihli ve 324 sayılı kararı ile kabul
edilen, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
(MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, El Sanatları
Teknolojisi Alan öğretmeni olarak atananlar; Öğretmen bulunamaması
durumunda bu alana öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, El Sanatları Teknolojisine
yönelik eğitim aldığını belgelendirenler (programın özelliğine göre),
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları
Teknolojisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları,
4. El Sanatları Teknolojisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kadifeli Emine Gelin Bebeği Yapımı kursunu bitiren bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Kumaş çeşitlerini ve özelliklerini araştırarak ürüne uygun kumaş seçmesi,
3. Düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapması,
4. Kumaşı kesime hazırlayıp kalıplara uygun kumaş kesimini yapması,
5. Standartlara uygun şekilde ütüleme ve leke çıkarma işlemlerini yapması,
6. Tekniğe ve modele uygun olarak Kadifeli Emine Gelin Bebeği yapabilmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kadifeli Emine Gelin Bebeği Yapımı kurs programı ile, bireyleri Kadifeli Emine
Gelin Bebeği giysisi yapım mesleğine hazırlamak ve istekleri doğrultusunda
ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine, ev ekonomisine katkıda
bulunmalarına imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda
geliştirilmiştir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Kadifeli Emine Gelin Kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Yardımlaşma
Çalışkanlık
Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda Kadifeli
Emine Gelin programını başarı ile tamamlayanlara 8 (sekiz) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programın süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir.
Kurs süresi toplam 202 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve
uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here