Ana sayfa Gıda Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

579
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24. 06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. 29.12.2011 tarih ve 28157 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği,
4. 17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Hayvansal Gıdaların
Resmi Kontrollerine İlişkin Yönetmeliği
5. 17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,
6. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli
Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine Dair Yönetmelik,
7. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, “Meslekî
ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Sağlık Hizmetleri
Alanı Çerçeve Öğretim Programı”.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
Esaslarına göre atanan,
• Gıda Teknolojisi alan öğretmenleri,
• Besin Teknolojisi Öğretmenliği,
• Gerektiğinde,
 Gıda Teknolojisi öğretmenlik mezunu olanlar,
 Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (lisans), Gıda Bilimi ve Teknolojisi
bölümü mezunlarından formasyon belgesine sahip olanlar,
görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programını tamamlayan
bireyin;
1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünleri üretimi
yapması,
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla, et ve et ürünleri üretim sektöründe çalışanların Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapması ve mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programının amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sorumluluk
Saygı
Doğruluk ve dürüstlük
Hoşgörü
Yardımseverlik
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları
değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
8. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslekî
ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile
tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 (Kırk)
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here