Ana sayfa Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu

611
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
5. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
6. 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
7. 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
8. 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çalışanların
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
9. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
10. 11.8.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve 5491 sayılı değişikliği,
11. 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel,
psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Kimya Teknolojisi Alanı öğretmeni
olarak atananlar,
 Kimya Teknolojisi Alanı öğretmeni bulunamaması durumunda öğretmen
olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Kimya Teknolojisi Alanına kaynak eden
yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Kimya Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlanması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, GMP, GLP, SOP, standartlara ve
tekniğine uygun olarak solvent bazlı boya üretimi
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi kurs programını bitiren bireylerin;
iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,
iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, GMP, GLP, SOP, standartlara ve tekniğine uygun
olarak solvent bazlı boya üretimi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve
teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma,
araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim
yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve
teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Yardımlaşma
Çalışkanlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (İKİ) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here