Ana sayfa Bahçecilik Zeytin Yetiştiriciliği Kursu

Zeytin Yetiştiriciliği Kursu

679
0
PAYLAŞ

Zeytin Yetiştiriciliği

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. 29.06.2001 tarihli ve 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
3. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
4. Talim Terbiye Kurulu’nun 24.08.2011 Tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen, Tarım
Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programından yararlanılmıştır.
5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
7. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 5488 sayılı Tarım Kanunu,
8. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu
9. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
10. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu
11. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
12. 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 14 yaşından gün almış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe
ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve
Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Bahçe ve Tarla Bitkileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az
1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim
almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bilgisayar İşletmenliği Kursunu tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklaması,
2. İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli
önlemleri alması,
3. Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alması,
4. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alması,
5. Aşılamanın teknik yönlerini belirlemesi,
6. Göz aşıları yapması,
7. Kalem aşıları yapması,
8. Onarma aşıları yapması,
9. Fidanların söküm ve muhafazasını yapması,
10. Yer ve yöney yönünden araziyi belirlemesi ve şemalarını çizmesi,
11. Toprak numunesi alması,
12. Toprak tesviyesi yapması,
13. Drenaj yapması,
14. Toprak işlemesi yapması,
15. Çiftlik gübresi ile gübreleme yapması,
16. Kompost gübrelemesi yapması,
17. Yeşil gübrelerle gübreleme yapması,
18. Azotlu gübreler ile gübreleme yapması,
19. Fosforlu gübreler ile gübreleme yapması,
20. Potasyumlu gübreler ile gübreleme yapması,
21. Kompoze gübreler ile gübreleme yapması,
22. Yaprak gübrelemesi yapması,
23. Bitki gelişim düzenleyicileri ve bitkisel hormonları uygulaması,
24. Sulama için ön hazırlık yapması,
25. Su numunesi alması,
26. Yüzeysel sulama sistemi ile sulama yapması,
27. Toprak altı sulama sistemi ile sulama yapması,
28. Hastalıklarla genel mücadele yapması,
29. Zararlılarla mücadele yapması,
30. Yabancı otlarla mücadele yapması,
31. İlaçları uygulaması,
32. Ağaçların gelişim kuvvetlerini belirlemesi,
33. Budama zamanı ve tekniğine karar vermesi,
34. Şekil budaması yapması,
35. Ürün budaması yapması,
36. Gençleştirme budaması yapması,
37. Zeytinin botanik özelliklerini tanıması,
38. Zeytinde arazi hazırlığı yapması,
39. Zeytinde üretim ve bakım yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite
kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına
göre; fındık yetiştiriciliği uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine
imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
5. Zeytin Yetiştiriciliği kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Vatanseverlik
Milli Birlik ve Beraberlik
Temizlik
Sorumluluk Bilinci
Saygı ve Sevgi
Çalışkanlık
Nezaket
Yardımlaşma ve İş Birliği
Doğruluk ve Dürüstlük
Adalet ve Adil Olmak
Sabır
6. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile amaçlar
değerlendirilir.
7. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
8. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması ve mesleki yeterliklere sahip bireyler
olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve
Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla
tamamlayanlara 6 kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 148
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here