Ana sayfa Adalet Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Antalya

Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi Antalya

703
0
PAYLAŞ

Antalya Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Klavye Kullanımı Geliştirme Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 10.12.2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Başbakanlık
F Klavye Genelgesi”.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenen Adalet Bakanlığı personeli,
2. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca verilecek yetki çerçevesinde Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlıkları, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıkları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarınca belirlenen Adalet Bakanlığı Personeli.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen “Eğitici Eğitimi” katılım belgesi olanlardan,
a. Büro Yönetimi Alanı,
b. Muhasebe ve Finansman Alan öğretmeni olarak atananlar,
2. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen, Adalet Bakanlığı personeli olarak görev yapan eğiticiler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Adalet Bakanlığı personeline yönelik klavye kullanımı geliştirme eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Klavye kullanımında uygun duruş, oturuş tekniklerini kullanarak, hukuki metinlere ait hızlı yazı yazması ve UYAP doküman editöründe belge düzenlemesi,
2. İstenilen standartlarda sesli metin çalışma programında süreli ve sesli metinleri yazması, amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Adalet Bakanlığı personeline yönelik klavye kullanımı geliştirme eğitimi kurs programını bitiren bireylere; klavye kullanma tekniğine uygun olarak 3 (üç) dakikada en az 90 (doksan) kelime yazma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve Adalet Bakanlığı uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde Adalet Bakanlığının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
6. Adalet Bakanlığı personeline yönelik klavye kullanımı geliştirme eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk ve Görev Bilinci
Saygı
Hoşgörü
Disiplin

7. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 5 (beş) ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 70 (yetmiş) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here