Ana sayfa Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Ardışık Kontrol Grafcet (SFC) Kursu

Ardışık Kontrol Grafcet (SFC) Kursu

641
0
PAYLAŞ

Ardışık Kontrol Grafcet (SFC) Programlama

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.09.2005 tarihli ve 324 sayılı kararı ile kabul
ettiği “Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)
Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları”,
4. 4.2012 tarihli ve 28276 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 12UMS0205-4
kodlu Otomasyon Sistemleri Montajcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
5. 27.04.2012 tarihli ve 28276 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
12UMS0206-5 kodlu Otomasyon Sistemleri Programcısı 5. Seviye Ulusal Meslek
Standardı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya
elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına
katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Öğretmenleri,
b. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Öğretmenleri,
alan öğretmeni olarak atananlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Elektrik Elektronik Teknolojileri ile
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları.
3. İlgili alanda alanında yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim
görevlileri,
Görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ardışık Kontrol Grafcet SFC Programlama kurs programını bitiren bireyin,
1. Programlanabilir Mantık Denetleyici (PLC), PLC’yi yapılacak işe uygun olarak
seçmesi, yapı ve özelliklerini öğrenmesi, programlayıp çalıştırması,
2. PLC’ de GRAFCET Sıralı Fonksiyon Grafiği (SFC) programlama hazırlığı yapması,
SFC programlama yapma ve yapılan programın kontrollerini yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Ardışık sistem kontrolünü kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan Grafcet sfc
programlamanın direkt PLC içine programlanmasıdır. Birbirini takip eden işlemler
bütününün uyum içinde bir akış oluşturması için yapılmaktadır. Üretim bantlarının
hatasız şekilde çalışması kaliteyi ve hızı getirmektedir. İşlem adımları; adım, eylem, ara
geçiş, geçişe bağlı şart gibi kavramlar ile şekillenmektedir. Bir sonraki işlem adımlarına
geçildiğinde bir önceki adım iptal edilir. Bu şekilde oluşturulan kuralların algoritmasının
grafiksel gösterimine ise Grafcet denir. Ardışık kontrolün ifade kolaylığı için
geliştirilmiştir.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Ardışık Kontrol Grafcet SFC Programlama kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 64
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07