Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Arduino Devreleri ve Tasarımı Kursu

Arduino Devreleri ve Tasarımı Kursu

563
0
PAYLAŞ

Arduino Devreleri ve Tasarımı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Elektrik-Elektronik Teknolojisi,
b. Bilişim Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Bilişim
Teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte
mezunları.
3. Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi alanlarında/alanlarına kaynak
teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi bölümü ile ilgili ön lisans
mezunlaru olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Elektrik-Elektronik ve Bilişim alanı meslek lisesi mezunu veya asgari dördüncü
seviyede eğitim almış olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Arduino Devreleri ve Tasarımı kurs programını bitiren bireyin,
1. Mikroişlemcileri tanıması,
2. ARDUNIO ile elektronik devre elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak,
elektronik devrelerde kullanması,
3. ARDUINO programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,
4. ARDUINO Geliştirme Kartını kullanarak uygulama geliştirmesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Arduino Devreleri ve Tasarımı kurs programını bitiren bireylerin; bilinçli bir
şekilde Arduino ile programa ve tasarım yapma bilgi ve beceri sahibi olması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Arduino Devreleri ve Tasarımı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Hoşgörü
Doğruluk ve dürüstlük
Ahlak
Vatanseverlik
Empati
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara üç (3) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 76 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07