Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Asansör Bakım Onarım Yardımcı Elemanı Kursu

Asansör Bakım Onarım Yardımcı Elemanı Kursu

573
0
PAYLAŞ

Asansör Bakım Onarım Yardımcı Elemanı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. 27.4.2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Asansör Bakım ve
Onarımcısı Elemanı 3. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
3. 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4857 sayılı iş kanunu,
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. 15.05.2014 tarih ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
6. 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 12290 sayılı Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
7. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 20644 sayılı Atık
Yönetimi Yönetmeliği,
8. 16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 17288 sayılı Ekranlı
Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
9. 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 18647 sayılı
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,
10. 28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5463 sayılı Hazırlama,
Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği,
11. 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 18318 sayılı İş
Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
12. 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 18592 sayılı İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
13. 12.08.2013 tarih ve 28733 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
14. 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
15. 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 18335 sayılı
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. En az ilköğretim mezunu olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan; Makine Öğretmenleri
veya Makine Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlayanlar görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Asansör Bakım Onarım Yardımcı Elemanı Kursunu tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklaması, tehlikelerden kaynaklanacak
risklere karşı gerekli önlemleri alması,
2. Çevre mevzuatına uygun olarak çalışması,
3. İşin gerektirdiği kalite gerekliliklerini uygulaması,
4. Mesleğin gerektirdiği fiziksel büyüklükleri ölçmesi,
5. Mesleğin gerektirdiği el ve güç aletleri tanıması ve kullanması,
6. Sökülebilen birleştirme elamanlarını tanıması,
7. Temel elektrik malzemelerini tanıması,
8. Elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapması,
9. Devre şemaları çizimini yapması,
10. Asansör bakımı için ön hazırlık yapması,
11. Konsol, flanş, ray ve bağlantı parçalarının bakım ve onarımını yapması,
12. Kat kapılarının bakım ve onarımını yapması,
13. Kabin ve karşı ağırlıklarının bakım ve onarımını yapması,
14. Hız regülatörünün bakım ve onarımını yapması,
15. Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapması,
16. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG),
çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış
görev talimatlarına göre; Temel seviyede donanım ve teknik servis uygulamalarını
yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı
modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
5. Asansör Bakım Onarım Yardımcı Elemanı Kurs Programı kurs programının amaçları ve
içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlık
6. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
değerlendirme yapılır.
7. Uygulama yaptırılırken her bireye bir bilgisayar sağlanır.
8. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
9. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
10. Bu kursu bitiren birey, genelde kapalı alanlarda, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve
işe göre hazırlanmış ortamlarda çalışır.
11. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması ve mesleki yeterliklere sahip bireyler
olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik
Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara
14 kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 355 ders
saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07