Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Elde İnönü Sim İşi Kursu

Elde İnönü Sim İşi Kursu

627
0
PAYLAŞ

Elde İnönü Sim İşi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı 652 Sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programları” konulu kararı,
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları alan öğretmeni
olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları Teknolojisi alanına
kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. El Sanatları alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. El Sanatları Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar,
5. El Sanatları Teknolojisi alanında meslek lisesi mezunu veya bu alanlarda asgari
dördüncü seviyeye denk eğitim almış olanlardan en az 3 yıl mesleki deneyime
sahip olanlar,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Elde İnönü Sim İşi Kursu’nu bitiren bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Nakışta işlemeye hazırlık ve ürünü kullanıma hazır hâle getirme işlemlerini
yapması,
3. Cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve
gölgelendirmesini yapması,
4. Tasarladığı ürüne uygun hazırladığı kalıba desen çizip zemin üzerine deseni
geçirme, germe ve işleme işlerini yapması,
5. İnönü Sim İşi temel işleme tekniklerini uygulaması,
6. İstenilen tekniğe uygun olarak elde İnönü sim işi yapması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Elde İnönü Sim İşi Programı kurs programını bitiren bireylerin tasarladığı ürünü
elde sim işi eminönü tekniğini uygulayarak ürün oluşturma bilgi ve beceri sahibi
olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Elde İnönü Sim İşi Kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu
yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Yardımlaşma
Çalışkanlık
Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
“Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda Elde İnönü Sim
İşi programını başarı ile tamamlayanlara 9 (dokuz) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programın süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir. Kurs
süresi toplam 213 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here