Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Kumanda ve Otomasyonu Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Elektrik Kumanda ve Otomasyonu Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

602
0
PAYLAŞ

Elektrik Kumanda ve Otomasyonu Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
4. 25.01.2015 tarihli ve 29247 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İşletme Elektrik
Bakımcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim Okul
ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 18 ay çalışmış veya çalışıyor
olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ’de belirtilen Elektrik-Elektronik alanlarına kaynak teşkil
eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi
ve öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Elektrik Kumanda ve Otomasyonu Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını
bitiren bireyin,
1. Elektrik kumanda ve koruma devre elemanlarını kullanması,
2. Asenkron motorlara yol verme ve frenleme yöntemleri ile kumanda tekniklerini
kullanması,
3. Sistemde olabilecek arızaların bakımını yapabilmeleri,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri kursu sanayinin can damarı olan motorların
kontrol ve korunması için yapılacak tüm çalışmaları kapsar. Makinaların verimli ve
güvenli çalışması, arızaların anında giderilmesi için önemlidir.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Elektrik Kumanda ve Otomasyonu Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki
tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 80
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07