Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı Kursu

Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı Kursu

680
0
PAYLAŞ

Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
Program hazırlanırken; yararlanılan ilgili mevzuat;
1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. 4857 sayılı İş Kanunu
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
7. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
8. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
9. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
11. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
12. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında
Yönetmelik
13. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
14. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
15. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
16. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
17. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik
18. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
19. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
20. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik Mekanik Makina Emniyeti Yönetmeliği
21. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik
22. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
23. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
24. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
25. Ulusal Meslek Standardı, Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) 12UMS0217-
3/ 13/06/2012
26. Ulusal Yeterlilik, Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) 12UY0075-3/
22/08/2012
27. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/06/2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul
edilen, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu
Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim
Programı”.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Elektrik-Elektronik
Teknolojisi alanı Elektrik öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan ElektrikElektronik
Teknolojisi alanı Elektrik branşına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları / fakülte mezunları.
3. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında/alanına elektrik branşına kaynak teşkil
eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Elektrik-Elektronik Teknolojisi elektrik branşı ile ilgili ön lisans mezunu olup en
az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ortaöğretim kurumları Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun
veya asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup en az 3 yıllık mesleki
deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı kurs programı sonunda bireyin;
1- İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlaması,
2- Çevre koruma mevzuatına uygun çalışabilmenin önemini kavrayarak
istendik davranış değişikliği sağlaması,
3- Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışabilmesi,
4- Yapacağı İşin içeriğini, süresini ve ekip arkadaşları ile amirleriyle nasıl
işbirliğinde bulunacağını öğrenmesi.
5- Fiziksel büyüklüklerin nasıl ölçüleceğini ve hesaplanacağını bilmesi.
6- El ve güç aletlerini tanıyıp, kullanabilmesi
7- Elektriksel büyüklüklerin hangi cihazlarla nasıl ölçüleceğini bilmesi.
8- Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları bilebilmesi
9- Doğru Akım Ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapabilmesi
10- Alternatif Akım Ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapabilmesi
11- Temel Teknik Resim çizimlerini yapabilmesi
12- Pano mekanik ve elektrik malzemeleri ile el aletlerini temin eder ve
kontrollerini yapabilmesi
13- Pano karkas malzemelerinin montajını yapabilmesi
14- Pano elektrik malzemelerinin montajını yapabilmesi
15- Kompanzasyon cihazlarının montajını yapabilmesi
16- Baraları pano ölçülerine göre hazırlar ve montajını yapabilmesi
17- Projeye uygun olarak kabloları; kesit, cins ve renklerine göre hazırlaması ve
kablo kanalı ile montajını yapabilmesi.
18- Panonun kontrolü sonrası temizliğini yapıp, ambalajlayarak sevke hazır hale
getirmesi
19- Kişisel mesleki gelişimini artırıcı etkinliklere katılması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı kurs programını bitiren bireylerin;
elektrik montaj iş ve işlemlerini yapacak bilgi ve beceri sahibi olması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Demokrasi
Çalışkanlık
Vatanseverlik
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 14 kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 320 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07