Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

668
0
PAYLAŞ

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.04.2016 Tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programları” konulu kararı,
4. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu,
5. 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya
elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına
katılabilirler.
1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan;
• Elektrik Elektronik Teknolojileri alan öğretmenleri,
• Elektrik alan öğretmenleri,
Gerektiğinde;
• Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenliği mezunları,
• Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği mezunlarından öğretmenlik formasyonu belgesi olanlar
görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını
bitiren bireyin,
1. Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlaması,
2. İşletmede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması,
3. Bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlaması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programı ile
bireylerin bilinçli bir şekilde elektronik devre tasarımı yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
7. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
8. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile
tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 64
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07