Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Hüsn-i Hat Kursu

Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Hüsn-i Hat Kursu

452
0
PAYLAŞ

Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Hüsn-i Hat

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 10 sayılı ” Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 52 alan 204 Dalın Ait Haftalık Ders Çizelgeleri” ile ilgili
kararı,
4. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.04.2012 tarih ve 27 sayılı Sanat Tarihi Dersi
Öğretim Programı,
5. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Görsel Sanatlar Dersi
(9.-12. Sınıflar) Öğretim Programı,
6. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 134 sayılı Görsel Sanatlar Dersi
(1.-8. Sınıflar) Öğretim Programı,
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.09.2005 tarih ve 324 sayılı “Meslekî Eğitim ve
Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık
Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” ile ilgili kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretim mezunu olmak veya 2012 sonrası ortaokul mezunu olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen
olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme
Sanatları Sanatkârlarına verdiği belgeye sahip olanlar,
5. Geleneksel El Sanatları icra ettiği veya ustalığı çevrece bilinen ve tanınan kişiler veya bu
alanda eğitimli olduğuna dair belgeye (icazete) sahip olanlar
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Hüsn-i Hat kurs programını bitiren bireyin,
1. Hat sanatı tarihi, çeşitleri ve ekolleri hakkında bilgi edinmesi,
2. Hat sanatında kullanılan malzemeleri sıralaması,
3. Sülüs ve nesih hatları ile uygulama yapabilmesi,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Hüsn-i Hat; estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. Arapça
bir kelime olan hat sözlükte “ince, uzun, doğru yol, birçok noktanın birbirine bitişerek
sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı“ gibi anlamlara
gelir. Bu kelime İslâm kültüründe “yazı” ve “güzel yazı“ (Hüsn-i hat) manasında
kullanılmıştır. Hat Sanatı cismâni aletlerle meydana getirilen ruhâni bir hendesedir. Hat
sanatı eğitimi ve öğretimi, yüzyılların tecrübesine dayanan köklü bir metotla geleneksel
usul ve kaidelere bağlı kalınarak usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilen bir güzel sanat
dalıdır. Sanatkârına “Hattat” denir. Bu program, İslâm yazısının tarihçesi, kalem
çeşitleri, kalem açma usulü, sülüs ve nesih hattı hakkında bilgi ve becerileri öğrencilere
kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, okumalar, işlenen konular ile ilgili olarak arşiv
ve dosya oluşturma, konu ile ilgili teknik gösterilerek sonrasında uygulama yaptırma,
soru-cevap, bireysel veya gurup çalışmaları tartışma, araştırma vb. yöntem ve
teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Program, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları
ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Hüsn-i Hat programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla programa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu
araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde
bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Hüsn-i Hat kurs düzeyinin ölçülmesi için değerlendirme
yapılmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, Hüsn-i Hat
programını başarı ile tamamlayanlara 63 (Altmış üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanır. Programın süresi toplam 1564
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here