Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip Kursu

Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip Kursu

469
0
PAYLAŞ

Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 10 sayılı ” Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 52 alan 204 Dalın Ait Haftalık Ders Çizelgeleri” ile ilgili kararı,
4. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.04.2012 tarih ve 27 sayılı Sanat Tarihi Dersi
Öğretim Programı,
5. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Görsel Sanatlar Dersi
(9.-12. Sınıflar) Öğretim Programı,
6. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 134 sayılı Görsel Sanatlar Dersi
(1.-8. Sınıflar) Öğretim Programı,
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.09.2005 tarih ve 324 sayılı “Meslekî Eğitim ve
Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık
Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” ile ilgili kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretim mezunu olmak veya 2012 sonrası ortaokul mezunu olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanları
öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanlarına
kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme
Sanatları Sanatkârlarına verdiği belgeye sahip olanlar,
5. Geleneksel El Sanatları icra ettiği veya ustalığı çevrece bilinen ve tanınan kişiler veya bu
alanda eğitimli olduğuna dair belgeye (icazete) sahip olanlar
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip programını bitiren bireyin,
1. Klasik üslupta murakka yaparak altın kullanması,
2. Bitkisel motif ve zencerek uygulaması,
3. Motiflerle belli bir alan içerisinde kompozisyon oluşturarak farklı simetrik alanları
tasarlaması,
4. Türk-İslâm sanatlarında kullanılan rûmî çeşitlerini özellikleriyle birlikte uygulaması,
5. Klasik tezhip uygulamalarını ve eserlerini çözümlemesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tezhip; yazma kitaplar, levhalar, murakkalar (Hattatların ayrı ayrı kâğıtlara yazıp sonra
bir arada mecmua haline getirdikleri meşkler) üzerine fırçayla sürülecek hâle getirilmiş
olan altının ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen tezyini sanattır. Tezhip
kelimesi Arapça “zehep” altından gelir ve “altınlama” demektir. Tezhip sanatında altının
yanı sıra kök boyalar, maden oksitler, bazı renkli taşların tozları tutkallı su ile karıştırılarak
kullanılmıştır. Günümüzde ise bu boyaların yerini çeşitli taş sulu boyaları, guaj ve akrilik
boyalar almıştır. Tezhibi yapana müzehhip, tezhipli esere müzehhep denir. Bu program,
klâsik üslupta tezhip çalışması ve tezhip sanatına ait eserlerin çözümlemesine ilişkin bilgi
ve becerileri öğrencilere kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, okumalar, işlenen konular ile ilgili olarak arşiv
ve dosya oluşturma, konu ile ilgili teknik gösterilerek sonrasında uygulama yaptırma,
soru-cevap, bireysel veya gurup çalışmaları tartışma, araştırma vb. yöntem ve teknikleri
uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Program, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları
ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
6. Geleneksel Türk İslam Sanatlarında Tezhip programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla programa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
ROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, Tezhip programını başarı
ile tamamlayanlara 63 (Altmış üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Programın süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanır. Program süresi toplam 1564 ders
saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here