Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi Hamur Bebek Yapımı Kursu

Hamur Bebek Yapımı Kursu

606
0
PAYLAŞ

Hamur Bebek Yapımı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
5. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları
Teknolojisi;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. El sanatları teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El sanatları teknolojisi
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları.
4. El Sanatları ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1
yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El Sanatları alanı
mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan
en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Hamur Bebek Yapımı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması,
3. Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,
4. İnsan anatomik yapısına uygun insan figürü çizim ve etüt işlemi yapması,
5. Geleneksel kıyafetleri, başa ve ayağa giyilen aksesuarları, takıları ve giysi
üzerine takılan aksesuarları araştırarak dosya hazırlaması,
6. Uygun kıvamda seramik hamuru hazırlayıp hamurdan bebek oluşturması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Hamur bebek yapımı kurs programını bitiren bireylerin; Uygun kıvamda
seramik hamuru hazırlayıp hamurdan bebek oluşturması ve
renklendirmesi için gerekli bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Hamur bebek yapma kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Saygı
Hoşgörü
Duyarlılık
Doğruluk ve dürüstlük
Çalışkanlık
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 127 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here