Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

724
0
PAYLAŞ

Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları
Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.04.2016 Tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
5. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 42 Alanına/194 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Modüler
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
6. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.09.2005 tarih ve 324 sayılı “Meslekî Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
P PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
d. Kurs programına katılmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına göre atanan,
• Elektrik Elektronik Teknolojileri alan öğretmenleri,
• Gerektiğinde, Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmenlik mezunları,
görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Kompanzasyon sistemi gereksinimini belirlemesi ve güç katsayısı ölçümünü yapması,
2. Kompanzasyon panosu tasarımını yapması ve kompanzasyon sistemini kurması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kompanzasyon, her tesisat ve işletmede kullanılması gereken ve elektrik gücünü
faydalı hale getiren bir işlemdir. Kompanzasyon sistemleri kaynakların verimli
kullanılması açısından ülke ekonomisine de katkıda bulunan uygulamalardır. Bu kurs
programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde elektrik enerjisini kullanması, kompanzasyon
panosu tasarımı yapması ve kompanzasyon sistemi kurmak için gerekli malzemeleri
seçmesi amaçlanmaktadır. Programı bitiren bireyler, kompanzasyon ve elektrik panosu
imalatında çalışabilirler.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları tarafından hazırlanmıştır.
5. Kompanzasyon Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile
tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 48
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07