Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi ORTA VEYA AĞIR DÜZEYDE OTİZMİ OLAN ENGELLİLER İÇİN CANLI ÇİÇEK TANZİMİ KURSU

ORTA VEYA AĞIR DÜZEYDE OTİZMİ OLAN ENGELLİLER İÇİN CANLI ÇİÇEK TANZİMİ KURSU

600
0
PAYLAŞ

ORTA VEYA AĞIR DÜZEYDE OTİZMİ OLAN ENGELLİLER İÇİN CANLI ÇİÇEK TANZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
MESLEK :
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Tekniğe ve modele uygun olarak araç-gereç hazırlayan ve canlı çiçek
tanzimi yapabilen bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Orta veya ağır düzeyde otizm engelli olmak,
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapabilecek özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi
sektöründe,
1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Süs bitkileri seraları,
3. Peyzaj büroları,
4. Park –bahçeler, otel, tatil köyü,
5. Kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için el sanatları teknolojisi alanı, standart
donanımları, engel türünün ve mesleklerin gerektirdiği donanımlar
sağlanarak ortam düzenlenmelidir.
3. Eğitim sürecinde her bir birey için bireyselleştirilmiş eğitim programı
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak, sırasıyla;
1. Programın uygulanmasında el sanatları teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri ile birlikte özel eğitim
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde el sanatları teknolojisi alanında
sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanları ile
birlikte özel eğitim öğretmenleri görev almalıdır.
3. Programın uygulanmasında el sanatları teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri ile birlikte özel eğitim
okul/kurumlarında en az 2 yıl çalışmış meslek dersi öğretmenleri görev
almalıdır.
4. Programın uygulanmasında gerektiğinde el sanatları teknolojisi alanında
sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanları ile
birlikte özel eğitim okul/kurumlarında en az 2 yıl çalışmış meslek dersi
öğretmenleri görev almalıdır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde el sanatları teknolojisi alanında
sektör deneyimi ile özel eğitim alanında en az 2 yıl çalışmış veya belge
sahibi olan alan öğretmenleri, usta öğretici, teknisyen veya meslek
elemanları görev almalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, özelliklerine ve engel türüne uygun ölçme araç ve teknikleri
kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 120/72 saat olarak planlanmıştır.
Bu süreye 256 saatlik Mesleki Uygulamalar süresi ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik bireylerin özelliklerine ve
engel türüne uygun yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, el sanatları
atölyeleri ilgili meslek odaları ve kursiyerlerin çevrede konuyla ilgili olarak
iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü
kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 256 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak
mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak
modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme
faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07