Ana sayfa Bilişim Teknolojileri SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

510
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Program hazırlanırken; Resmî Gazete’ de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
 16.10.2012 tarihli ve 28443 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Veri Giriş Elemanı
4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yazılım Geliştirici
4. Seviye, 5. Seviye ve 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı
 16.10.2012 tarih ve 28443 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sistem İşletmeni 4.
Seviye, 5. Seviye Ulusal Meslek Standardı
 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan BT İş Analisti 6.
Seviye Ulusal Meslek Standardı
 ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
5. 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
6. 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İnternet Toplu
Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik.
7. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını
yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs
programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 06.06.2018/11079097 Makam Onayı)
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Bilişim
Teknolojileri;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Bilişim Teknolojileri
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında
en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri
alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış
olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. SPSS programını kurarak veri girişi yapması,
2. Frekans dağılımı ve korelasyon yapması
3. İlişkisiz, ilişkili ve karışık ölçümlerde ortalama puanları karşılaştırması,
4. Regresyon ve kovaryans analizi yapması,
5. Çok değişkenli ve parametrik olmayan istatistikleri yapması
6. Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizinde kullanılan testleri yapma
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. SPSS ile Veri Analizi istatistiki verileri yorumlamaya hazırlayan bir paket
programdır. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde veri analizi
yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik
yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
araştırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
4. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. SPSS ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
7. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya Kamu
İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) sınıflarında yaptırılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen “Meslekî ve
Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla
tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
81 (seksenbir) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here