Ana sayfa Ahşap Teknolojileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu

834
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Ahşap
Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, Ahşap Üst Yüzey
İşlemcisi İşlemlerine yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Ahşap Teknolojisi
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.

4. Ahşap Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, öğretmen/eğitici
olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Ahşap üst yüzey işlemcisi işlemlerini yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs
programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak üst
yüzey işlemleri için gerekli hazırlıkları yapma, boyama ve vernikleme
yapma, kimyasallarla renk açma, yüzeyde dekoratif işlemler yapma, seri
üretimde vernikleme yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya
birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde
planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here