Ana sayfa Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı...

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu

598
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 13/06/2012 tarihli ve -28322 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
12UMS0209-3 Referans kodlu Ulusal Meslek Standardı,
5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik,
6. TS 11939 / T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg)-İkmal İstasyonuKarayolu
Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları Standardı İle İlgili Tebliğ
7. TS 12820 sayılı Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları Standardı
8. 30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler
İle İlgili Yönetmelik (2014/34/Ab)
9. 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında
yönetmelik.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak,
4. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Motorlu araçlar Teknolojisi,
b. Makine Teknolojisi,
c. Kimya Teknolojisi,
 alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlarda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Motorlu araçlar
Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Kimya Teknolojisi, alanlarına kaynak teşkil
eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Motorlu Araçlar Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Kimya Teknolojisi
alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Motorlu araçlar Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Kimya Teknolojisi
alanlarında asgari dördüncü seviyede eğitim almış ve 5 yıl mesleki deneyime
sahipolanlar,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Alışma organizasyonu yapması,
3. Akaryakıt ve otogaz ikmal uygulamalarını gerçekleştirmesi,
4. Araçlarda temizlik, cam suyu, yağ ve antrifiriz kontrolü/ilavesi ve lastik basınç
kontrolü yapması,
5. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak kontrol iş ve işlemlerini yapması,
6. amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum
Elemanı Akaryakıt ve Otogaz İstasyonlarında “ Akaryakıt ve Otogaz İkmal
ve Dolum Faaliyeti” işlemlerini yürüten kişilerdir. Teknik bilgi ve İş Sağlığı
ve Güvenliği uygulamalarını iyi bilen bir akaryakıt ve otogaz ikmal ve
dolum elemanı, işvereni olası uygulama hatalarından kaynaklanan maddi
kayıplardan kurtaracak, maliyetleri azaltmada işverene büyük etki
yaratacaktır. Bu kurs programı ile sektöre akaryakıt ve otogaz ikmal ve
dolum faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliğine uygun yürütebilecek nitelikli ve
bilgili elemanlar kazandırmak amaçlanmıştır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum
Elemanı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa
katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 50 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here