Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör...

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu

624
0
PAYLAŞ

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3213 sayılı
Maden Kanunu,
5. 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Maden İş
Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
6. 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Madencilik
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği,
7. 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İşyerlerinde
Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
8. 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
9. 25.04. 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
10. 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,
11. 24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elle Taşıma
İşleri Yönetmeliği,
12. 22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların
Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,
13. 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların
Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,
14. 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
15. 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1) Okuryazar olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Maden Teknolojisi alan öğretmeni
olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Maden Teknolojisi alanına kaynak teşkil
eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Maden Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde cevher hazırlama ve zenginleştirme sabit tesis
operatör ve bakımcılığı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Uygun mevzuat, yöntem, araç ve gereçle cevher hazırlama ve zenginleştirme
makinelerinin operatörlüğünü ve bakımını yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde cevher hazırlama ve zenginleştirme sabit tesis
operatör ve bakımcılığı kurs programını bitiren bireyin, cevher hazırlama ve
zenginleştirme sabit tesis operatör ve bakımcılığını uygun mevzuat, yöntem,
araç ve gereçlerle yapacak bilgi ve beceriye sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde cevher hazırlama ve zenginleştirme sabit tesis
operatör ve bakımcılığı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Sabır
Yardımlaşma
Duyarlılık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör Ve Bakımcılığı Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07