Ana sayfa Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu

495
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Metal
Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Metal Teknolojisi
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Metal Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, öğretmen/eğitici
olarak görev almalıdır.
4. Metal Teknolojisi ile ilgili bölümlerden önlisans mezunu olanlardan
alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri kurs
programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Darphane metal ve alaşım işleri işlemlerini yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri kurs
programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak
darphane metal ve alaşım işlerinde kullanılan malzemeleri sınıflandırma,
ısıl işlem malzeme hesabı yapma, ön biçimlendirme pres kalıpları, soğuk
bükme ve basma kalıpları, soğuk şekillendirme kalıpları ile işlem yapma,
tavlama, doğrama ve baskı işlemini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup
çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip
yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa
uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
Duyarlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde
planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07