Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu

552
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü KursuPROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 25.10.2016 tarih ve 29868 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki
16UMS0542-4 referans kodlu Galeri Açma Makinesi Operatörü – Seviye
4- Ulusal Meslek Standardı
5. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına
göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
Maden Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile
belirlenmiş olan Maden Teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden
yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Maden Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Maden Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup
alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde galeri açma makinesi bakım ve
operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak galeri açma makinesi ile galeri
açması ve makinenin bakımını yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programını bitiren bireylerin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uyarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat ve yöntemlerle
kazı öncesi hazırlık, galeri açma makinesi ile kazı, kazı sonrası işlemler
ve makinenin bakımı işlerini yapması ile mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik
kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu
kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma,
araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi
öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan
öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen
diğer yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde galeri açma makinesi bakım ve
operatörlüğü kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
Sabır
Sorumluluk
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile
kabul edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’
doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs
süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07