Ana sayfa Motorlu Araçlar Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon,...

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu

527
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Program hazırlanırken; Resmi Gazetede yayınlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
b) İş makineleri ve ekipmanları (loder, ekskavatör, kamyon, finişer ve diğerleri)
operatörlüğünde ekipman seçimi ve verimli çalışma işleri için kullanılacak
araç ve gereçlerin resmi gazete yayımlanan 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
3. 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik”.
4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına ait Haftalık Ders Çizelgeleri İle Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
a) Okur yazar olmak.
b) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak.
d) Seçimini ve operatörlüğünü yapacağı iş makinelerinin sınıfına uygun sürücü
belgesine sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan,Motorlu Araçlar Teknolojileri Meslek Dersleri
Öğretmenleri,
2. Motorlu Araçlar Teknolojileri alanında ön lisans mezunu olanlar,
3. Motorlu Araçlar Teknolojileri alanında en az IV. seviye bir eğitimi başarıyla
tamamlayanlar,
4. Motorlu Araçlar alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar görevlendirilir.
5. Sektör deneyimi olan alanında uzman mühendislerde görevlendirilebilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Bireyin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış
değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.
2. Bireye, İş Makineleri ve Ekipmanları(Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve
Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma yapma ile ilgili
bilgi ve becerileri kazandırması amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla İş Makineleri ve Ekipmanları ( Loder, Ekskavatör, Kamyon,
Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma
yapmakta olan diğer meslek erbaplarının da mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi, amaçlanmaktadır. Kurs programını tamamlayan bireyler iş
makinelerinin kullanıldığı yerlerde vb. işletmelerde çalışabilirler.
2. Programın uygulanmasında anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak
öğrenme yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılabilir.
3. Kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının
eğitim olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
4. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya
birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
5. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder,
Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman
Seçimi ve Verimli Çalışma kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Kurs programı sonunda sınavlardan başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 40 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07