Ana sayfa Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu

484
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci KursuPROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
6. 09.08.2011 tarih ve 28020 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 11UMS0148-4 referans
kodlu Isıl İşlemci – Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Metal
Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan
Metal Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları /
fakülte mezunları,
3. Metal Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Metal Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında
en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ısıl işlemci kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. TS EN ve ISO standartlarına uygun olarak ısıl işlem uygulamalarını
yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programını bitiren bireylerin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak basit elektrik devreleri kurması ve kontrol işlemlerini yapması, ısıl
işlem tekniklerini uygulaması, sıcak ve soğuk şekillendirme yapması,
metal yüzey ve muayene işlemlerini yapması ile mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, sorucevap
grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme,
gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından
programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ısıl işlemci kurs programının amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara uyma
Doğruluk ve dürüstlük
Sorumluluk
Sabır
Yardımlaşma
Çalışkanlık
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07