Ana sayfa Plastik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu

543
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İLERDE PLASTİK İŞLEME (GOSENTETİKLER) VE UYGULAMA PROGRAMIN DAYANAĞI

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Plastik Teknolojisi alan öğretmeni
olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Plastik Teknolojisi alanına kaynak teşkil
eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Plastik Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri,öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama
kurs programını bitiren bireyin,
1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlanması .
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak plastik üretimi ve uygulama işlerini
gerçekleştirebilecektir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama kurs programını bitiren bireylerin;
Plastik ekstrüzyon makineleri için hammadde hazırlama, Plastik ekstrüzyon
makinelerini talimatlara uygun olarak üretime hazırlama,Plastik ekstrüzyon
makinelerini devreye alma ve üretim hatalarını giderme bilgi ve beceri sahibi
olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Doğruluk ve dürüstlük
Çalışkanlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (İki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07