Ana sayfa Ulaştırma Hizmetleri TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSU

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSU

581
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : ULAŞTIRMA
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
POMPAJCI
MESLEK SEVİYESİ :
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSU MESLEK ELEMANI TANIMI
Pompaj işlemlerini talimatlara uygun olarak yerine getirebilmesini
sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen
bireydir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; petrol ürünleri nakliyatı
sektöründe çalışabilirler.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2.Programın uygulanabilmesi için petrol ürünleri nakliyatı sektöründeki
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUEĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında petrol ürünleri nakliyatı alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde petrol ürünleri nakliyatı
alanında sektör deneyimi olan mühendis, teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUBELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, petrol
ürünleri nakliyatı ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar,
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Motorların bakımı yapabilecektir.
2. Pompaj çeşitlerini uygulayabilecektir
3. Pompaj hazırlıkları yapabilecektir.
4. Basınç düşmesi ve yapılacak işlemleri uygulayabilecektir.
5. Pompaj sonrası yapılacak işlemleri yapabilecektir.
6. Giriş–Çıkış Fişlerinin Düzenlenmesini yapabilecektir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE POMPAJCI KURSUMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07