Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

500
0
PAYLAŞ

12-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMIN AMAÇLARI

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Aile Eğitim Programı(0-18 Yaş), Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıştır.
“0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı” kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke
genelinde anne- babaların “anne-babalık becerileri”nin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin
güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu amaç çerçevesinde;
1. Aile içi ilişki ve iletişim kalitesini geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarının,
millî, manevî, ahlaki ve kültürel değerlerle güçlendirilmesinin sağlanması,
2. Tüm yaş aralıklarındaki gelişim özelliklerini ve gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, dil, sosyal
ve duygusal) desteklemek için yapılması gereken etkinliklerin tanıtılması,
3. Aile içi ilişkileri nitelik yönünden geliştirerek çocukların kişisel, sosyal, duygusal ve akademik
yönden desteklenmesinin sağlanması,
4. Etkili iletişim becerilerini kazandırarak anne ve babaların kendi bireysel yaşam kalitelerinin
geliştirilmesi,
5. Anne-babaların, kendileri ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, aile içindeki roller ve karar alma
süreçlerinde, toplumsal cinsiyet ayırımı yapmayan, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşım içinde
olmalarını sağlayarak “aile içi demokrasi” bilincinin geliştirilmesi,
6. Anne-babaların risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal
etkilerini fark etmelerini sağlayarak riskli durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi,
7. Anne-babalara, aile içinde yaşanacak olası çatışmalı ilişkileri yönetebilme becerilerinin kazandırılması,
8. Kadının güçlendirilmesi, güvenli anneliğin sağlanması ve aile eğitiminde babanın desteğinin
arttırılması,
7. Anne-babalara, aile içinde yaşanacak olası çatışmalı ilişkileri yönetebilme becerilerinin kazandırılması,
8. Kadının güçlendirilmesi, güvenli anneliğin sağlanması ve aile eğitiminde babanın desteğinin
arttırılması hedeflenmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul/ilköğretim mezunu olmak.
3.1. EĞİTİM-ÖĞRENİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitimi Merkezleri ve iş birliği yapılan kurumlarda eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için standart sınıf donanımları ve ekipmanları sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 0-3, 3-6 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/ Öğretmen materyali: Eğitici kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları, çocuk etkinlik materyalleri
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 7-11, 12-18 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/Öğretmen materyali: Kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları

3.2. EĞİTİMCİLER
– 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programının uygulanmasında; öğretmen, eğitimci, uzman ve usta
öğreticiler;
o 0-3 yaş
o 3-6 yaş
o 7-11 yaş
o 12-18 yaş aile eğitimi kurs programlarını açabilmek için bakanlıkça açılan hizmetiçi
eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programının uygulanmasında öğretmen, eğitimci, uzman
ve usta öğreticiler 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programında bakanlıkça açılan hizmetiçi
eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programı uygulanmasında öğretmen,
eğitimci, uzman ve usta öğreticiler 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek
eğitim programında eğitim almış olmalıdırlar.

3.3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme ile katılımcıların eğitim süreci içerisinde kazandıkları bilgi, beceri,
tutum ve davranışlarındaki değişimleri belirleyebiliriz. Her temanın sonunda katılımcıları
değerlendirmek amacıyla doğru-yanlış, soru-cevap, boşluk doldurma veya neler öğrendik ,neler
yapacağız gibi soru çeşitlerini içeren çeşitli yöntemler kullanılarak katılımcılardan öğrenilenleri
sözel olarak ifade etmelerini sağlayan değerlendirme etkinlikleri kullanılır. Ayrıca beceri, tutum
ve davranış değişikliklerini tespit etmek amacıyla gözlem ve görüşme formları kullanılır.

3.4. BELGELENDİRME
Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.

3.5. EĞİTİM SÜRESİ
0- 18 yaş aile eğitim kurs programı’nın içerik ve eğitim süreleri tabloda belirtildiği gibi uygulanır.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here