Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

679
0
PAYLAŞ

Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile
kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile
kabul edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya
elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına
katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alan öğretmeni
olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanına kaynak
teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Elektrik-Elektronik teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. Mikrodenetleyicileri tanıması,
2. Mikroişlemcileri tanıması,
3. ARDUINO Programlama dilini kullanarak program geliştirmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programı bilgisayar donanım ve
yazılımının iç içe olduğu mikroişlemci ve Mikrodenetleyicilerin tanınmasını, özelliklerinin
ve birbirinden farklı kullanım yönlerinin ayırt edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
İnsanların ticari, hobi ya da Maker (Kendin Yap) felsefesi ile geliştirdiği yazılım temelli
uygulamalar aynı zamanda ülkemize katkı sağlama açısından da önemlidir. Bu kurs
programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde Arduino geliştirme kartlarını
programlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Arduino Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
56 (elli altı) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07