Ana sayfa Elektrik-Elektronik Teknolojisi C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

496
0
PAYLAŞ

C İle Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
• Resmî Gazete 27.4.2012 – 28276 Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4),
• Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4),
• Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Sistem İşletmeni (Seviye 4),
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
• 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yazılım Geliştirici
4. Seviye, 5. Seviye ve 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
6. 04.05.2007 tarih, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
7. 01.10.2007 tarih, 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik.
8. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
Esaslarına göre atanan;
• Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri,
• Gerektiğinde;
• Bilişim Teknolojileri alanı mezunları,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar alanı mezunları,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi alanı mezunları,
• Yazılım veya donanım alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlardan
formasyon bilgisine sahip olanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
C ile Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren
bireyin;
1. Mikroişlemci ve mikrodenetleyicileri karşılaştırması,
2. Mikrodenetleyicilerle basit sistemleri kurması,
3. CCS C derleyicisini kullanması,
4. CCS C dili ile programlama yapması,
5. Mikrodenetleyici modüllerini kullanması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. C ile Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi, yazılımsal ve
donanımsal bir yöntemdir. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla yaptığı tasarım aynı
zamanda ülkemize katkı sağlaması ve ülkemizin tanıtılması açısından da önemlidir.
2. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde mikrodenetleyicileri programlaması
amaçlanmaktadır.
3. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite kural
ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; C
ile Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi yapabilen, kişisel
yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda
geliştirilmiştir.
4. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
6. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
7. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
8. C ile Mikrodenetleyici Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Yardımlaşma
Doğruluk ve dürüstlük
9. Uygulama yaptırılırken her bireye bir bilgisayar sağlanır.
10. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
11. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve Teknik
Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara
2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 (kırk)
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07