Ana sayfa Bahçecilik Badem Yetiştiriciliği Kursu

Badem Yetiştiriciliği Kursu

647
0
PAYLAŞ

Badem Yetiştiriciliği Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Zirai Karantina Yönetmeliği
4. 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı resmi gazete yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Yurt içi Sertifikalı Fidan/çilek fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi
Hakkında Tebliğ.
5. 03.12.2004 tarih 25659 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5262 Sayılı Organik Tarım
Kanunu.
6. 18.08.2010 tarih 27676 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 02.06.2014 Tarih ve 51 sayılı “Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına
Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim
Programlarına Dair Açıklamalar” konulu kararı.
8. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal
Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
9. Talim Terbiye Kurulu’nun 24.08.2011 Tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen, Tarım
Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programından yararlanılmıştır.
10. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul
ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
12. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 5488 sayılı Tarım Kanunu,
13. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu
14. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
15. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
16. 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe
ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve
Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Bahçe ve Tarla Bitkileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1
yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim
almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Badem Yetiştiriciliği Kursunu tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Tekniğine uygun aşı yaparak fidan yetiştirmesi,
3. Tekniğine uygun olarak üretim yapılacak araziyi belirleyerek üretime hazır hale
getirmesi,
4. Tekniğine uygun olarak araziye organik gübreleri vermesi,
5. Tekniğine uygun olarak araziye kimyasal gübreleri vermesi,
6. Tekniğine uygun olarak sulama yapması,
7. Tekniğine uygun olarak bitki koruma tedbirlerini uygulaması,
8. Tekniğine uygun olarak budama yapması,
9. Tekniğine uygun olarak badem yetiştirmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Son yıllarda badem yetiştiriciliğinde ülkemiz oldukça mesafe almış, ihraç firmaları
artmış, üretim girdileri konusunda sıkıntılar azalmış, soğuk hava ve paketleme tesisleri
istenen düzeyde olmasa da daha iyi durumdadır. Yetiştiriciler tüccarın istediği bademi
üretme konusunda daha da bilinçlenmiş böylece daha fazla gelir getiren çeşitleri daha
kaliteli üretir olmuştur. Kaliteli ürün her zaman daha iyi gelir getirmektedir. Dolayısı ile
bu alanda iyi yetiştirilmiş bilinçli meslek elemanlarının yetiştirilmesi önem arz
etmektedir. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde badem yetiştiriciliği
yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
2. İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri İSG, çevre koruma, kalite
kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına
göre; badem yetiştiriciliği uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini
geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
3. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
5. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve
teknikler uygulanır.
6. Badem Yetiştiriciliği kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
7. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde
Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 6 (altı) kredi
verilir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here