Ana sayfa Aile ve Tüketici Bilimleri Ev Hizmetleri

Ev Hizmetleri

517
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Ev Hizmetleri

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul
edilen, “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı. (Aile
ve Tüketici hizmetleri Alanı Ev hizmetleri dalı programı, Yiyecek içecek Hizmetleri alanı
Türk Mutfağı Yemekleri programı).
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak,
2. Mesleğin gerektirdiği işleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esasları”’na göre atanan Aile ve Tüketici Hizmetleri ve Yiyecek İçecek
Hizmetleri alan öğretmenleri,
2. Fakültelerin Aile ve Tüketici Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümlerinden mezun
olup öğretmenlik formasyon belgesine sahip olanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ev Hizmetleri kurs programı ile kursiyerlerin;
1. Uygun ortam sağlandığında yiyecek ve çalışma ortamı hijyenini sağlaması, ilkelere
uyması, bu bilgileri günlük yaşamında ve iş ortamında kullanması,
2. Uygun ortam sağlandığında sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hazırlığını
yapması,
3. Yüzey özelliklerini göz önünde bulundurarak temizlik araç gereçlerini kullanması,
4. Gerekli araç gereçler verilip uygun ortam sağlandığında ev araçlarını amacına, bakım
kolaylığına ve özelliklerine göre kullanması,
5. Konutun bölümlerini temizlik programı hazırlayarak özelliğine göre temizlemesi,
6. Çamaşır yıkama ilkelerini göz önünde bulundurarak ev ve giyim eşyalarını yıkayarak
temizlemek, lif özelliklerine göre ev ve giyim eşyalarını kurutması,
7. Ütüleme araç gereçlerini kullanarak ütüleme ilkelerine göre ev ve giyim eşyalarının
ütüsünü yapabilmesi,
8. Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında pişirme ve hijyen kurallarına uygun
çeşitli çorbalar pişirmesi,
9. Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında pişirme ve hijyen kurallarına uygun
et yemekleri pişirmesi,
10. Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına
uygun kuru baklagil yemekleri pişirmesi,
11. Uygun ortam, gerekli araç ve gereçler sağlandığında, pişirme ilkeleri ve hijyen kurallarına
uygun sebze yemekleri pişirmesi,
Amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Ev hizmetleri kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır.
1. Evde kullanılan temizlik gereçleri, konutun temizliği, ev araçları, çamaşır yıkama ve
ütüleme, yemek pişirme işleri ile ilgili bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirerek ev ve
tüketici bilimlerinde çalışmasını sağlamaktır.
2. Kurs programı Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Kursun öğrenme kazanımları için gerekli donanım ve ekipmanlar sağlanır, uygulamalar
uygun ve yeterli bir ortamda yapılır.
6. Program uygulanırken ilgili MEGEP modüllerinden yararlanılır. Ayrıca öğretmen/eğitici
tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılır.
7. Eğitim süresi bir bütün olarak uygulanması esas olup günde en fazla sekiz ders saati
olarak planlanmalıdır.
8. Eğitimin verimli olabilmesi için, eğitime katılacakların kolayca anlayabileceği şekilde teorik
ve uygulamalı olarak düzenlenir.
9. Ev Hizmetleri kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlılık
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 296
ders saati olarak planlanmıştır.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here