Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi OYALAR KURSU

OYALAR KURSU

742
0
PAYLAŞ

OYALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1.Okuryazar olmak,
2.13 yaşını tamamlamış olmak,
3.Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi alanı
öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Diğer alanlarda meslek dersleri öğretmeni olarak atananlardan, oya yapımı ile ilgi
eğitim aldığını belgelendirenler,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları Teknolojisi alanına kaynak
teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
5. El Sanatları Teknolojisi bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki
deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
6. El Sanatları Teknolojisi alanı meslek lisesi mezunu veya asgari dördüncü seviyede
eğitim almış olup en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/ eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Oyalar kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne oyası tekniği ile ürün oluşturma,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekik oyası tekniği ile ürün oluşturma,
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ oyası tekniği ile ürün oluşturma,
4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak firkete oyası tekniği ile ürün oluşturma,
5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyaların bakımını yapma ve koruma
bilgisine sahip olması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Oyalar kurs programını bitiren bireylerin; iğne, mekik, tığ, firkete tekniklerini
kullanarak ürün oluşturması, oyaların bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili bilgi
ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Oyalar kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Yardımlaşma
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 13 (onüç ) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 328 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07