Ana sayfa Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Kursu

571
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile
kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik,
5. 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Makine Teknolojisi,
b. Plastik Teknolojisi,
• Alan öğretmeni olarak atananlar,
• Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Diğer meslek alanlarında öğretmen olarak atananlardan, Fiber Optik Kablo Üretim
alanında eğitim aldığını belgelendirenler,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile göre Makine Teknolojisi ve Plastik
Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları.
4. Makine Teknolojisi ve Plastik Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen /eğitici olarak görevlendirilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı KursuPROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde fiber optik kablo üretim elemanı kurs programını
tamamlayan bireyin;
1. Çalışırken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Fiber optik kablo üretim hattındaki makineleri kullanması,
3. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alması, amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı KursuPROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla, tel halat üretimi, paslanmaz çelik tüp ve alüminyum tüp yöntemlerini
kullanarak fiber optik kablo üretimi işlerinde çalışanların, makinelerin kullanma
talimatlarına uygun olarak fiber optik kablo üretim işlerini yapması ve mesleki
niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem
ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası,
tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi
öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde fiber optik kablo üretimi elemanı kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Kurallara uyma
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
Hoşgörü
Yardımlaşma
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı KursuPROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı ile
kabul edilen ‘’Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda,
kurs programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı KursuPROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
40 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07