Ana sayfa Gıda Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve...

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme Kursu

602
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve PaketlemePROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. 29.12.2011 tarih ve 28157 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği
4. 17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda Hijyeni
Yönetmeliği.
5. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli Ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik.
6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı “Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26
Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve
Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar” konulu kararı.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan,
• Gıda Teknolojisi alan öğretmenleri,
• Gerektiğinde,
o Besin Teknolojisi Öğretmenliği mezunları,
o Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (lisans), Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümü
mezunun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar,
görev almalıdır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme kurs
programını tamamlayan bireyin;
1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak hazır kuru gıda
karışımlarında dolum ve paketleme yapması,
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla, hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme işlerinde çalışanların
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğlerine uygun olarak dolum ve paketleme
yapması ve mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile
iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki
tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sorumluluk
Saygı
Doğruluk ve dürüstlük
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
8. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile
tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40
(kırk) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07