Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği Kursu

511
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik,
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği KursuEĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Jeofizik mühendisliği mezunu olanlar,
2. Jeofizik mühendisliği alanında yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği KursuPROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği kurs programını bitiren
bireyin,
A. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun jeoelektrik
yöntemlerini uygulaması,
B. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun gravitiy ve
manyetik uygulamalarını gerçekleştirmesi,
C. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek sismik yöntemleri
uygulaması,
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği KursuPROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği kurs programını
bitiren bireylerin; jeofizik etüt işçiliği hakkında bilgi ve beceri sahibi olması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki
tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Vatanseverlik
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği KursuPROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği KursuPROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07