Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü Kursu

569
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde monoray-kulikar operatörlüğü

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 10.03.2017 tarih ve 30003 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 17UMS0575-4 referans kodlu
Monoray-Kulikar Operatörü – Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
5. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik.
6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuPROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuEĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Maden Teknolojisi
alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Maden Teknolojisi
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Maden Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Maden Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az
3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuPROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde monoray-kulikar operatörlüğü kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak monoray-kulikar ile nakliye işlerini
yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuPROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programını bitiren bireylerin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak
nakliye öncesi hazırlık, nakliye sonrası işlemler, monoray ve kulikar ile nakliye
işlerini yapması ile mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde monoray-kulikar operatörlüğü kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Doğruluk ve dürüstlük
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
Sabır
Sorumluluk
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuPROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar Operatörlüğü KursuPROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07