Ana sayfa Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu

523
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik.
5. 06.06.2014 tarih ve 29022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 14UMS0419-3 referans kodlu Kalite
Kontrolcü Ulusal Meslek Standardı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Metal Teknolojisi
alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Metal Teknolojisi
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Metal Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kalite kontrol elemanı kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Kalite standartlarına uygun olarak kalite kontrolü yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kalite kontrol elemanı kurs programını bitiren
bireylerin; kalite standartlarına uygun olarak kalite kontrolü yapılması
kararlaştırılmış, işletmeye gelen, üretimden alınan ya da üretime girecek,
tezgâh veya makinelerden çıkan malzeme veya ürünlerin uygunluğunu, işin
gerektirdiği ölçme, test ve muayene yöntemleri ile kontrol etmesi ve mesleki
niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kalite kontrol elemanı kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Duyarlık
Yardımlaşma
Çalışkanlık
Yardımlaşma
7. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07