Ana sayfa Denizcilik Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu

534
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik.
5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6. 18.04.2016 tarih ve 29688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 16UMS0515-4 referans kodlu Su Ürünleri
İşleme Operatörü -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Denizcilik/Su
Ürünleri alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Denizcilik/Su Ürünleri
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Denizcilik/Su Ürünleri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Su Ürünleri ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az 3
yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde su ürünlerinin üretimi ve işlenmesi kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun su ürünlerini üretmesi
ve işlemesi
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak
canlı yem üretmesi, kültür balığı yetiştirmesi, su ürünlerini avlaması, nakil ve
tasnif işlemlerini yapması, su ürünlerini işlemesi ile mesleki niteliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde su ürünlerinin üretimi ve işlenmesi kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Sorumluluk
Sabır
Çalışkanlık
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Doğruluk ve dürüstlük
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi Ve İşlenmesi Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam
40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here