Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

546
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14.06.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
 Resmî Gazete 27.4.2012 – 28276 Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4),
 Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4),
 Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Sistem İşletmeni (Seviye 4),
 Resmî Gazete 16.10.2012 – 28443 Veri Giriş Elemanı (Seviye 4),
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yazılım Geliştirici
4. Seviye, 5. Seviye ve 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı
 ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
5. 04.05.2007 tarih, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
6. 01.10.2007 tarih, 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik.
7. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.
2
2. İşletmelerin bilişim birimlerinde çalışmış/çalışıyor veya ilgili alanda eğitimine devam
ediyor olmak.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan;
– Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
– Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
– Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri,
2. Bilişim Teknolojileri alanında lisans eğitimi alanlar,
3. Bilişim Teknolojileri alanında ön lisans mezunu olanlar,
4. Bilişim Teknolojileri alanında en az IV. seviye bir eğitimi başarıyla tamamlayanlar,
5. Bilişim alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin;
1. ARDUNIO ile elektronik devre elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak, elektronik
devrelerde kullanması,
2. ARDUINO programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,
3. ARDUINO Geliştirme Kartını kullanarak uygulamageliştirmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Arduino Programlama yazılımsal ve donanımsal bir yöntemdir. İnsanların ticari, hobi ya
da Maker (Kendin Yap) felsefesi ile geliştirdiği yazılım temelli uygulamalar aynı
zamanda ülkemize katkı sağlama açısından da önemlidir. Bu kurs programı ile
bireylerin bilinçli bir şekilde Arduino vb. geliştirme kartlarını programlayabilmeleri
amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
3
4. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Arduino Programlama Geliştirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Karar’ı ile kabul edilen “Mesleki ve Teknik
Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 2
(iki) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 56 (elli
altı) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here