Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocuklukta Özbakım Kursu

Erken Çocuklukta Özbakım Kursu

578
0
PAYLAŞ

Erken Çocuklukta Özbakım

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178
Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan okulöncesi
eğitim öğretmenleri
görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Erken Çocuklukta Özbakım kursunu tamamlayan bireyin;
1. 0-1 yaş çocuklarının öz bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar
hazırlaması,
2. 1-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerileri
kazanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Erken Çocuklukta Özbakım kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylerin erken çocuklukta özbakım ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, hedeflenmiştir.
2. Kurs programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer
kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4. Erken Çocuklukta Özbakım kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Duyarlılık
5. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim yaklaşımlarından
uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin
kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda
bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu
araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde
bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Erken Çocuklukta Özbakım kurs düzeyinin ölçülmesi için
değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 108 ders
saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here