Ana sayfa Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu

991
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Metalürji Teknolojisi,
b. Makine Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Metalürji Teknolojisi ve Makine
Tteknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte
mezunları,
3. Gerektiğinde bu sektörde çalışan Maden ve Kimya Mühendisleri,
4. Metalürji Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Kimya ve Maden mühendislikleri
alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod üretimi ve rodlama kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmayı öğrenmesi
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak
anod üretimi ve rodlama süreçlerini gerçekleştirmesi
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama kurs programını bitiren
bireylerin; anod üretimi için gerekli olan hammaddeleri belirli parametreler içerisinde
hazırlama, hazırlanan karışımı uygun şekilde kalıba dökerek istenilen boyutlarda
şekillenmesi, şekillenen yaş anodun doğalgazlı pişirme fırınlarında belirli bir rejim ile
pişirilmesi, pişmiş anodun temizlenerek pik döküm yöntemi ile anod çatalıyla
birleştirilmesi ( rodlama ) ve oluşturulan anod asamblesinin sevk edilecek hale
getirilmesi işlemlerinde bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem
ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası,
tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi
öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Anod üretimi ve rodlama kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Yardımlaşma
Sorumluluk
Saygı
Çalışkanlık
Duyarlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara iki (2) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07